Tjänster

Avfall

En god avfallshantering är en viktig pusselbit i det hållbara samhället. Vi hjälper våra kunder att förebygga avfall och att hantera avfall på tekniskt och miljömässigt bästa sätt. Vi har en helhetssyn på avfall och har tillgång till Tyréns samlade kompetens inom samhällsbyggnad i alla våra uppdrag. Vi arbetar särskilt aktivt med förebyggande av avfall, avfall i samhällsbyggnad, kommunal avfallshantering och deponier.

Avfall i samhällsbyggnad

Det är vanligt att avfallsfrågor hanteras för sent i samhällsplaneringen. För att få en optimal avfallshantering bör avfallsaspekter integre...

Kommunal avfallshantering

Kommunerna ansvarar för en stor del av avfallshanteringen i samhället. Avfallsmängderna och komplexiteten i avfallshanteringen ökar. Fler av...

Förebyggande av avfall

Att förbygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är en högt prioriterad fråga både i Sverige och internationell...

Deponier

I Sverige finns det ett hundratal deponier i drift och flera tusen nedlagda. De innebär ofta en belastning för både den lokala och den globa...