Tjänster

Energi & byggfysik

På Tyréns erbjuder vi såväl energisamordning, energideklarering, kunskap vid renovering av befintliga byggnader samt rådgivning och utbildning vid nybyggnationer av exempelvis passivhus. I de tidiga skedena vägleder vi våra kunder till ett energimål som uppfyller deras förväntningar på byggnaden ur ett helhetsperspektiv. Under projekteringen gör vi beräkningar och utredningar för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet, inomhusklimat och värmeförluster. Vi har spetskompetens inom byggnadsfysik och inomhusklimat som breddar och kvalitetssäkrar våra projektörers arbete. Vi kartlägger energianvändningen i befintliga byggnader och skapar med hjälp av åtgärdsprogram möjligheter för en lägre driftskostnad genom lägre energianvändning.

Foto som visar en skolbyggnad

Tidiga skeden

Sett ur byggnadens livscykelperspektiv är det viktigt att minimera energianvändningen i driftskedet. Byggnadens form och exempelvis utformni...

Foto som visar en förskolebyggnad

Projektering

Dagens byggregler anger målet för den framtida energianvändningen, men de talar inte om hur man ska gå tillväga för att uppnå målet. Ansvare...

Foto som visar ett fönster i ett hus med vita väggar

Driftoptimering

Syftet med energideklarationer är att minska energianvändningen och samtidigt ta hänsyn till utomhusklimat, lokala förhållanden, krav på ino...

Foto som visar ett fuktskadat fönster

Fukt och fuktsäkerhet

Hos Tyréns hittar du fuktsakkunniga inom fukt och fuktsäkerhet som jobbar för att fukt inte ska orsaka skador eller andra problem.

Foto som visar ett grönt blad

Livscykelanalys och miljödeklaration

Produkter i alla dess former – konsumentprodukter, tjänster, byggnader, infrastruktur – förser oss med nytta men belastar allt som oftast mi...