Energi & byggfysik

Tidiga skeden

Sett ur byggnadens livscykelperspektiv är det viktigt att minimera energianvändningen i driftskedet. Byggnadens form och exempelvis utformningen av fönster är direkt avgörande för att kunna minska byggnadens miljöpåverkan. Det är svårt att förbättra klimatskalet i efterhand så det gäller att tänka rätt redan från början.

Dålig isolering kan orsaka köldbryggor vilket försämrar inomhusklimatet och ökar den totala energianvändningen. Otäta byggnader skapar värmeläckage som dessutom kan resultera i sämre värme återvinning, ökad risk för fuktskador och sämre komfort för de boende.

De tekniska installationerna är en viktig pusselbit i en byggnad och framför allt när man vill bygga energieffektivt. Genom att kombinera ett optimerat klimatskal med effektiva energi- och inneklimatsystem kan vi uppnå ett gott inneklimat på ett energieffektivt sätt.

Tyréns jobbar med att säkerställa dessa värden för våra kunder genom utredningar och rådgivning kopplat till installationer och energieffektivt byggande i tidiga skeden. Genom avancerade inomhusklimatstudier och energiberäkningar hjälper vi våra kunder att ta fram systemlösningar utifrån ett energieffektivt perspektiv.