Tjänster

Vatten

Vatten är grunden till allt liv och kunskapen om vatten är en viktig del i klimatarbetet. På Tyréns arbetar vi med allt från yt- och grundvatten, dricksvatten och dagvatten till spill-/avloppsvatten.Vi har kompetenser inom vattenresurser, hydrologi och hydrogeologi samt VA-teknik, hydraulik, process- och ledningsteknik, men vi har även specialister inom VA-ekonomi, juridik, VA-organisation, vattenförvaltning, schaktfritt ledningsbyggande och biogasteknik.

Säkrare dricksvatten

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott ti...

Grund-, yt- och dricksvatten

På Tyréns finns en bred kompetens inom dricksvattenområdet. Vi arbetar med uppdrag inom hela kedjan – från vattentäkten till abonnenterna.

Modellering

Tyréns erbjuder en bredd av tjänster inom modellering. Från vattensystem till expertstöd vid modellbyggnad och kalibrering. Förutom modellbe...

Projektering av ledningsnät

Projektering av ledningsnät är en viktig del av Tyréns verksamhet. Tyréns VA-projektörer har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med V...

VA-utredningar

Tyréns arbetar med många olika typer av VA-utredningar i både små och stora projekt och i många olika skeden.