Vatten

Grund, yt- och dricksvatten

På Tyréns finns en bred kompetens inom dricksvattenområdet. Vi arbetar med uppdrag inom hela kedjan – från vattentäkten till abonnenterna.

Vattenförsörjningen i Sverige baseras på ungefär lika stor del ytvatten som grundvatten. Våra uppdrag innefattar prospektering och utredning inför nya vattentäkter, vilket innebär att lokalisera och kvantitets- och kvalitetsbedöma täkterna. Vi kan även hjälpa till med tillståndsansökningar och vattenskydd enligt Miljöbalken och med stöd av svensk vattenförvaltning.


Förutom reservvattenutredningar, kan vi erbjuda vattenförsörjningsplaner och behandling/beredning av dricksvatten för att skapa hög kvalitet åt abonnenterna.

Andra tjänster som vi erbjuder:

 • Beredskapsplanering
 • Riskanalyser
 • Klimatanpassning
 • Hydraulisk analys och modellering av vattenledningssystem
 • Projektering av dricksvattensystem
 • Processkunskap dricksvatten
 • På Tyréns finns också stor kunskap inom grundvattenfrågor i samband med byggnation- och anläggningsarbete. Vi arbetar med allt från stora infrastrukturprojekt med komplexa frågeställningar till mindre anläggningsprojekt.
 • I anläggningsprojekt inom tätbebyggda områden finns ibland också en föroreningsproblematik att ta hänsyn till.

Då kan vi bland annat hjälpa till med:

 • Utredningar av hydrogeologiska förutsättningar och hydrogeologiska parametrar, som innebär bland annat provpumpningar
 • Grundvattentillrinning och påverkansområde vid grundvattenavsänkning
 • Grundvattenmodellering
 • Kontrollprogram med avseende på grundvattennivåer och grundvattenkvalitet
 • Grundvattenkemi och föroreningsspridning
 • Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen
 • Tillståndsansökan för vattenverksamhet
 • Dikningsföretag

Utöver ovanstående arbetar vi även med andra typer av projekt, där yt- och grundvattenfrågor är aktuella. Vi arbetar ofta i nära samarbete med våra övriga teknikområden såsom Förorenad Mark, Geoteknik och Berg.

Inom dricksvattenområdet pågår även utvecklingsprojektet Säkrare vatten med flera delprojekt som bland annat behandlar dricksvattentillgång och spridning av vattenburna sjukdomsutbrott.