Vatten

Tyréns är specialister inom modellbyggnad och kalibrering

Tyréns erbjuder en bredd av tjänster inom modellering. Från vattensystem till expertstöd vid modellbyggnad och kalibrering. Förutom modellberäkningar genomför vi fältmätningar för att ta fram nödvändigt kalibreringsunderlag. Därmed erbjuder vi en helhet i uppdraget.

Vår specialkompetens ligger i hur vi bedömer och utvärderar resultatet från datormodeller och hur vi sätter den i ett samband som effektiviserar och förenklar investerings- och beslutsprocessen vid förnyelseplanering. Resultaten visualiseras på ett lättillgängligt sätt som är användbart både som underlag i planarbete och som tekniskt beslutsunderlag.

Vattensystem
Tyréns beräknar och optimerar ledningsdimensionering i befintligt nät och nybyggda områden. I samband med modelleringen kan vi även utreda tryckförhållanden och vattenkvalitetsfrågor på distributionsnätet. Dessutom kan vi optimera ledningsnätets funktion med styrning av alla dess anläggningar.

Modellen kan användas för att undersöka olika driftscenarier som exempelvis vattenläckor, planerade avstängningar och släckvattenuttag och på så sätt säkra vattenleveransen till abonnenten.

Spill- och dagvatten
Vi har en helhetssyn kring samverkan mellan ytavrinning, kapacitet i ledningsnät och höga vattennivåer som kan skapa stora problem.

Med stöd av marknadens kraftfullaste datorverktyg genomför Tyréns funktionsanalys, dimensionering och åtgärdsplanering för ledningsnät. Vid kapacitetsbrist i ledningsnätet har vi även kompetens att studera hur vattnet breder ut sig på ytan. Vi simulerar även vattendrag och utför översvämningsanalyser kopplat till olika scenarion, som till exempel effekterna av ett förändrat klimat.

Grundvatten
De hydrogeologiska utredningarna kompletteras med avancerade datormodeller.

Modellerna är ett verktyg för att bland annat öka förståelsen för styrande processer och samband i ett område, samt beräkna och bedöma tillgång och kvalitet på grundvatten, men även bedöma effekten av olika åtgärder. De kan beräkna föroreningstransport och visualisera grundvattenströmning, vattenbalanser, transportvägar och påverkan av olika strukturer.

Vi erbjuder följande tjänster inom modellering:

  • Hydraulisk modellering av vatten- och avloppsnät, grundvatten och vattendrag.
  • Expertstöd vid modellbyggnad och kalibrering.
  • Strategier vid val av verktyg och tillämpning.
  • Översvämningsmodellering/-analys
  • Visualisering av modellresultat t ex med 3D-modeller, GIS.
  • Nederbördsmätning och nattmätning av inläckage till spillvattennät.
  • Flödesmätning med v/h-mätare på självfallsledningar och tryckmätningar på vattennät.
  • Mätning av tryck, vattennivå i pumpsump och elförbrukning i pumpstationer. En pumpkurva kan tas fram och status på tryckledningen kan bedömas. Mätningarna kan även utgöra underlag för att beräkna nederbördspåverkan och användas till modellkalibreringar.