Byggnadsvård & kulturmiljö

Skapa attraktivitet genom kulturmiljö

Har du besökt en plats som du känner att du vill återvända till, eller kanske till och med bo på? Vad var speciellt med den platsen? Vad gjorde platsen attraktiv?

På Tyréns arbetar vi med att lyfta fram och förstärka platsens värden.

Ofta är det platsens karaktär och själ, eller en berättelse som gör platsen intressant. Spåren efter en plats förflutna skiljer den platsen från andra och är starkt bidragande för upplevelsen.

På Tyréns arbetar vi med att lyfta fram och förstärka den här typen av värden. I planläggningen hjälper vi beställaren med avvägningen mellan att bevara och utveckla. Vi identifierar och beskriver platsens karaktärsdrag och vad som är viktigt att ta fasta på för att förstå platsens historia. Det kan handla stadsförnyelse, eller om att hjälpa till att hitta nya funktioner för enskilda byggnader.

Genom att skapa en positiv dynamik mellan gammalt och nytt bidrar vi till att skapa attraktiva bostadsområden och arbetsplatser.

Genom att skapa en positiv dynamik mellan gammalt och nytt bidrar vi till att skapa attraktiva bostadsområden och arbetsplatser. Historiska miljöer utgör viktiga anledningar till resor och bidrar till att stärka regional arbetsmarknad och tillväxt. När slumrande resurser aktiveras ökar också värdet på en fastighet. På landsbygden eller i mindre städer kan platsens karaktär och själ få människor att bo kvar. Medvetna beslut om kulturvärden är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Kulturmiljöanalys och planeringsunderlag
  • Känslighet- och tålighetsanalys
  • Landskaps- och stadsbildsanalys
  • Analys av riksintressen
  • Utveckling av besöksmål
  • Platsutveckling
  • Antikvarisk förundersökning
  • Antikvariskt utlåtande
  • Kulturmiljöutredning