Sockerfabriken - från fabrik till bostad

2009 förvärvade Staffanstorps kommun det före detta sockerbruksområdet och påbörjade planering för den nya stadsdelen "Sockerstan". När fabriken skulle bli bostäder gjorde omvandlingen av bruksmiljön området till en attraktiv tillgång.

Området har sin historia i råsockerbruket från 1885. Bruket och den då nya järnvägsstationen var navet som samhället Staffanstorp växte fram runt. Bruket lades ned på 1960-talet och byggnaderna hyrdes ut.

Som underlag till planprogram utredde Tyréns i ett team med antikvarie, konstruktör, fastighetsanalytiker och arkitekt den befintliga bebyggelsens möjligheter och begränsningar för omvandling. Den historiska bakgrunden, identiteten och karaktären var viktiga grunder för områdets utveckling, men också vilka behov som finns på orten.

Brukets olika element är värdefulla inte bara ur ett kulturhistoriskt perspektiv, utan även för Staffanstorps identitet och utveckling.

Baserat på en byggnadsteknisk undersökning och definierade kulturvärden utreddes möjliga nya användningsområden för sex utpekade byggnader. I en modell över området redovisades områdets potential som en ny stadsdel, med utgångspunkt i den karaktäristiska bruksmiljön.


Brukets olika element - som kommunikationsstråk, park, dammar och byggnader - är värdefulla inte bara ur ett kulturhistoriskt perspektiv, utan även för Staffanstorps identitet och utveckling. Omvandlingen är nu påbörjad med flera nya detaljplaner, vilka möjliggör såväl nybyggnad som omvandling av befintliga byggnader.