Hållbarhet

Hållbar verksamhetsutveckling

Hållbar verksamhetsutveckling handlar om att agera långsiktigt ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och att ha förmågan att förena perspektiven på ett framgångsrikt sätt. Tyréns kan stötta i både analys och genomförande.

Fler och fler aktörer önskar arbeta, både strategiskt och operativt, med hållbarhet ur ett bredare angreppssätt för att stärka sin konkurrenskraft, öka lönsamheten, ta aktivt ansvar för samhällsutvecklingen och minska sina negativa avtryck. Det är först när alla tar hänsyn till denna komplexitet som vi har en chans att nå de globala målen, Agenda 2030.

Tyréns kan stötta från strategi till praktisk uppföljning
Tyréns kan stötta kommuner, regioner, organisationer och företag i hela kedjan, från det övergripande strategiska hållbarhetsarbetet till det operativa uppföljnings- och förbättringsarbetet. Hos oss finns experter som kan analysera omvärlden, genomföra intressentdialoger och väsentlighetsanalyser, samt koppla slutsatserna till verksamhets- och affärsutveckling relevant för er. Tyréns har stor kunskap i Agenda 2030 som grundläggande ramverk och kan utifrån den ta fram hållbara visioner, strategier, mål och handlingsplaner.

Vi är övertygade om att en av nycklarna till ett ansvarsfullt företagande, ökad effektivitet och hållbar verksamhetsutveckling är att bedriva ett systematiskt kvalitets-, miljö-, och hållbarhetsarbete. Att arbeta med olika standarder så som ISO och GRI är då en självklarhet. Tyréns har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, risker, revisioner, granskningar och hållbarhetsredovisningar.

Exempel på våra tjänster och produkter inom hållbar verksamhetsutveckling:

 • Mappning av Agenda 2030
 • Affärsmässigt hållbarhetsarbete (vision, strategi, mål med mera)
 • Hållbarhetspolicy
 • Riskhantering och omvärldsbevakning
 • Ledningssystem, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 45001
 • Väsentlighetsanalys, intressentanalys och intressentdialog
 • Värdekedjor och leverantörskedjor
 • CERO, processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande
 • Uppförandekod och leverantörsgranskning
 • Genomförande av intern revision och stöd vid extern revision
 • Mätbarhet och uppföljning
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI, CSRD/ESRS (ofta kallat endast CSRD eller ESRS) och årsredovisningslagen (ÅRL)
 • Förändrings- och processledning
 • Utbildning, workshops, inspirationsföreläsningar
 • Coachning och stöd
 • Tillfällig bemanning, till exempel tf. Hållbarhetschef/strateg