Strategiskt hållbarhetsarbete ger Nimlas Group fler affärer

Nimlas Group är en nordisk koncern som erbjuder lösningar inom allt från värme och sanitet, el, ventilation, automation, brandsäkerhet och kyla/kylning, till design- och säkerhetssystem. Hållbarhetsfrågor är strategiskt viktiga för Nimlas och under 2022-2023 hjälpte Tyréns koncernen att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete.

Tyréns uppdrag innebar att ta fram en hållbarhetsstrategi på koncernnivå som skulle tillämpas i alla länder där Nimlas har sin verksamhet.

Tyréns planerade och genomförde hållbarhetsanalyser som nulägesanalys, intressentanalys, riskanalys, omvärldsanalys och granskning av branschpraxis, kartläggning av Agenda 2030 samt väsentlighetsanalys. Genom analysarbetet fick Nimlas en bra uppfattning om intressent- och omvärldskrav och kunde göra en prioritering av vilka hållbarhetsfrågor som har störst strategisk betydelse för företaget. Ett antal fokusområden ringades in och Tyréns tog fram förslag till policys, mål, KPI:er och handlingsplaner för koncernen.

När hållbarhetsstrategin var på plats arbetade Tyréns fram en struktur för koncernens hållbarhetsrapport utifrån gällande lagkrav samt med inspiration från GRI (Global Reporting Initiative). Tyréns tog också fram en mall för datainsamling, samordnade insamlingen, gjorde beräkningar av KPI:er samt skrev textunderlag till hållbarhetsrapporten.

En heltäckande hållbarhetsstrategi för hela koncernen

Genom Tyréns uppdrag fick Nimlas en heltäckande hållbarhetsstrategi, baserad på kund- och omvärldskrav, som kunde implementeras i koncernen och bidra till att hållbarhet på ett tydligare sätt blivit en del av koncernens verksamhet och affärsnytta.

”Vi är fortfarande i början av vår resa med att etablera Nimlas som det mest hållbara och lönsamma installationsföretaget i Norden och nu har vi fått en grund att bygga vidare på som ligger väl i linje med vårt affärsfokus och vår verksamhetsstyrning”.

Mikael Matts, vd på Nimlas Group

 

Om Nimlas Group

Nimlas Group har en stark marknadsposition i Norden med tre väletablerade landsorganisationer (Konstel i Norge, Sandbäckens i Sverige och QMG i Finland).
Genom lokala företag från över 100 platser och med en personalstyrka på mer än 3 500 tillhandahåller Nimlaskoncernen hela utbudet av tekniska discipliner från värme och sanitet, el, ventilation, automation, brandsäkerhet och kyla/kylning, till relaterade tjänster som t.ex. som design- och säkerhetssystem.

Läs hållbarhetsrapporten för Nimlas Group