Miljö & klimat

Tillståndsprövning enligt miljölagstiftning

Tillståndsprövningar är en viktig del i verksamheter och projekt där det finns miljökänsliga dimensioner som regleras av miljölagstiftning. Miljölagstiftning utgör grunden för mycket av vår miljöinriktade konsultverksamhet. Vi på Tyréns är väl insatta i den befintliga miljölagstiftningen och i förändringarna av den. Vi hjälper våra kunder att ligga steget före lagkraven och att uttolka vad lagkraven konkret innebär.

Anmälan, tillstånd och dispenser krävs ofta av planer och projekt, och för att processen ska fortlöpa smidigt krävs det att dessa hanteras i en särskild ordning. Tillståndsprövningar krävs bland annat för vattenverksamhet, strandskydd och miljöfarlig verksamhet. Som miljöfarlig verksamhet räknas en uppsjö av verksamheter, såsom deponier, vindkraftverk, utsläpp av förorenande ämnen och industrier. Vi kan ge råd gällande anmälan och tillstånd utifrån vår goda kunskap och stora erfarenhet av miljöjuridik, naturmiljö och motsvarande specialistområden.

Vi kan också hjälpa till med hela samrådsprocessen. Från att avgränsa samrådskretsen och upprätta samrådshandlingen till att genomföra samrådet och dokumentera inkomna synpunkter. Vi har god kunskap och erfarenhet om olika metoder för moderna samråd där människor görs delaktiga i en process.

Vi hjälper våra kunder att ligga steget före lagkraven och att uttolka vad lagkraven konkret innebär.

Vi kan även utföra mindre omfattande arbeten som anmälan eller dispensansökningar enligt miljöbalken kopplade till intrång i områden med biotopskydd, strandskydd, artskydd eller naturreservat.

Exempel på våra tjänster och produkter inom tillståndsprövning enligt miljölagstiftning:

  • Tillståndsprövningar och dispensansökningar
  • Samrådshantering
  • Intrång- och naturskyddsfrågor
  • Strandskyddsutredningar