Miljö & klimat

Miljöplanering & MKB

Vårt arbete med miljö i samhällsplanering spänner över ett brett fält av verksamheter. Vi arbetar med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar både i planering och för projekt. Några exempel är väg- och järnvägsprojekt i olika skeden, kommunala planer i översikts- och detaljplaneprocesser samt inför prövning av exempelvis industrier, reningsverk, energianläggningar och vattenverksamhet.

MKB-processen är en viktig länk mellan planerings- och projekteringsskedena för att säkra en god miljökvalitet. I varje uppdrag är vårt mål att vara aktiva och påverka utformningen för att ta tillvara platsens specifika miljövärden och karaktär - samtidigt som de negativa effekterna minimeras.

Vi fångar systematiskt upp miljö- och hållbarhetsfrågor så att samband och konsekvenser blir tydliga i planeringsarbetet. Tyréns kan också hjälpa till att sätta upp mål och vara stöd i strategibeslut för miljöarbetet eller i arbetet med detaljerade projektanpassade miljömål. Exempel på andra miljöplaneringsprojekt är utredning och hantering av klimatpåverkan i en region, kommun eller organisation.

MKB-processen utgör en viktig länk mellan planering och projektering för att säkra en god miljökvalitet.

Vi bistår våra kunder genom hela MKB-processen bland annat med hjälp av illustrationer och visualiseringar för att öka förståelsen av planerade ingrepp och erforderliga miljöåtgärder.

MKB-processen utgör en viktig länk mellan planering och projektering för att säkra en god miljökvalitet.

En styrka i Tyréns arbete med MKB och miljöplanering är att vi har ett brett kunnande i att utveckla optimala lösningar vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur. Vi har också specialister inom de flesta kompetensområden som kan vara aktuella exempelvis akustik, kulturmiljö, landskap, markföroreningar, yt- och grundvatten, ekologi samt risk och säkerhet. Tyréns kan stötta med en så kallad Grön Due Diligence som ger dig som exploatör ett beslutsunderlag som ser till att du slipper dolda affärsrisker om naturvärden på platsen hotas.

Vi samlar in underlag, analyserar och ger förslag i den omfattning som uppdraget behöver. Vi bistår våra kunder genom hela processen bland annat med hjälp av illustrationer och visualiseringar för att öka förståelsen för planerade ingrepp och miljöåtgärder. Vi utför också konsekvensanalyser för andra hållbarhetsaspekter till exempel barnkonsekvensbeskrivningar och sociala konsekvensbeskrivningar.