Trafik

Mobility management för ett effektivare transportsystem

Vi hjäper våra kunder att utforma och ta fram åtgärder som minskar behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.

Mobility Management är en effektiv metod för att påverka efterfrågan på transporter samt att fånga upp behovet på individsnivå. Målet är att få människor att ändra sina resvanor genom att förändra deras attityder och beteenden. Oftast handlar det om att flytta över resenärer från bil till andra resslag. Mobility Management bidrar till att befintlig infrastruktur utnyttjas bättre samt att planerad infrastruktur optimeras bättre genom att minska biltrafiken bland annat under byggtiden, vid evenemang, till och från arbetsplatser, handelsetableringar, bostadsområden och vid ”flaskhalsar”.

På Tyréns fokuserar vi på att leverera helhetslösningar för Mobility Management – från utredning till faktiskt genomförande av åtgärder.

Mobility Management bidrar till att befintlig infrastruktur utnyttjas bättre.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Mobility Managementutredningar/-förstudier för exploateringsområden
  • Resplaner/respolicy för privata och offentliga verksamheter
  • Mobility Managementutredningar under byggskedet
  • Planering, projektledning, processledning och projektstöd för program och planer med hållbarhetsperspektiv, tex trafikstrategier och Mobility Managementstrategier
  • Prognosmodeller och effektberäkningar
  • Information- och kommunikationskampanjer
  • Uppföljning och utvärdering, tex enligt SUMO, MaxSumo och MaxEva
  • Mobility Management-utbildningar
  • CERO som verktyg för analys av kostnader och utsläpp kopplade till tjänste- och pendlingsresor
  • MER-analys, en målgruppsanalys som identifierar de rationella och emotionella motiven som påverkar resval. Analysen går in på djupet och tar fram ett målgruppsanpassat och träffsäkert underlag till påverkanskampanjer för hållbart resande.

Hör av dig