Beteendeförändringsprojekt gav minskad biltrafik i Göteborg

Genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och skapa fler pendlingsmöjligheter ska det bli enklare att bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ombyggnaden av Lundbyleden, E45 och Tingstadstunneln är en del av en större satsning som Trafikverket gör på vägar och järnvägar i Göteborg med omnejd, allt för att det ska bli lättare för människor att ta sig fram.

Tyréns har lång erfarenhet av att driva beteendeförändringsprojekt och göra utredningar i tidiga skeden hos olika uppdragsgivare. Tyréns anlitades av Trafikverket under deras arbete med Västsvenska paketet 2020-2022. Uppdraget innebar utredning, dimensionering och att driva en förändringsprocess i syfte att uppmuntra bilister att hitta alternativa sätt att ta sig till och från jobbet. Det primära målet var att minska risken för köer under byggtiden, men också att hitta en hållbar framtida lösning för resande.  

Spårvagn Göteborg

Flera steg mot en ny vana

Förstudien och genomförandestudien visade att biltrafiken behövde minskas med 15 procent på de platser där det ofta bildades köer, i detta fall Lundbyleden och E45. 

En konkret åtgärd handlade om att hitta och hjälpa stora arbetsgivare att minska sina pendlings- och tjänsteresor med bil. Tyréns projektgrupp identifierade 17 större företag där totalt cirka 42 000 anställda deltog i förändringsprocessen. Under 1,5 år implementerades långsiktiga lösningar steg för steg med hjälp av CERO-modellen. Lösningarna formulerades till beslut som skrevs in i företagens styrande policydokument. Ett viktigt stöd för anställda att kunna dra ner på sina bilresor och sträva mot att minimera sin klimatpåverkan. Resultatet; biltrafiken minskade med 15 procent på de särskilt utpekade områdena, helt enligt målet.

Fakta om CERO

CERO är en processmodell som bidrar till beteendeförändring hos privata och offentliga arbetsgivare som vill minska klimatpåverkan och kostnader kopplade till sina arbets-och tjänsteresor. Modellen bygger på flerårig forskning från Kungliga Tekniska Högskolan och har med framgång använts inom Tyréns sedan 2013. 

Tyréns stöttar beteendeförändringar som ger systemeffekter i samhället. Vi har en beprövad samverkansmodell mellan offentliga myndigheter och det privata näringslivet som ger önskvärt resultat.

Beställare: 

Trafikverket

Läs mer: Minska utsläpp och kostnader kopplat till pendlingsresor