Gemensam stomljudsmodell för den utbyggda tunnelbanan​

Projektering av stomljudsåtgärder är kritiskt för projekt som innebär utbyggnad av tunnelbanan. Stomljud är en av de dominerande potentiella störningarna vid drift av tunnelbana och det är svårt och kostsamt att genomföra åtgärder när tunnelbanan väl är i drift. Tyréns har tagit fram ett gemensamt arbetssätt och en gemensam bedömningsmetodik.

​Flera konsultföretag deltar i projekteringen av den utbyggda tunnelbanan i Stockholm med ansvar för olika delsträckor. Tyréns fick därför uppdraget att hitta ett likartat arbetssätt och en gemensam bedömningsmetodik. Vi tog fram en gemensam kvalitetssäkrad modell som fungerade för alla projektdeltagare. Resultatet blev FUT-modellen som bygger på projektdeltagarnas samlade erfarenheter.

Tunnelbanetåg i kurva

Tyréns skapade en gemensam modell för att bedöma stomljud vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.

Beställare: Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Region Stockholm​