Akustik

Stomljud och vibrationer

Stomljud och vibrationer i byggd miljö är vanligt förekommande kopplat till både trafik och byggverksamhet. Tyréns har lång erfarenhet av att mäta och beräkna stomljuds- och vibrationsstörning och hjälper våra kunder att upptäcka problem i tid och slippa kostsamma åtgärder sent i ett projekt.

Vi bidrar till att ditt projekt blir kostnadseffektivt genom att erbjuda väl avvägda förslag på lösningar som minskar överföring av störande och skadliga vibrationer i nya och befintliga byggnader och anläggningar.

Stomljud och vibrationer alstras där tunga komponenter rör sig som till exempel fordon som rullar, maskiner som arbetar eller människor som rör sig. Beroende på mark- och konstruktionsförhållanden sprider sig vibrationerna och kan även förstärkas, vilket riskerar att leda till produktionsproblem och obehag.

Vibrationer som avstrålas som ljud, kallas stomljud och är en vanlig störningsproblematik. Stomljud upplevs ofta extra störande, då ljudkällan kan vara svårlokaliserad (inte alltid syns), eftersom det är svårt att komma undan från ljudet (störningen finns i hela lägenheten) och domineras av lågfrekvent ljudinnehåll.

Vi erbjuder allt från enklare utredningar till avancerade strukturdynamiska beräkningar. Tyréns har även erfarenhet av komplexa utredningar kopplade till känslig utrustning som till exempel serverrum, medicinsk utrustning och lasermätutrustning.

 

Vi har utvecklat ett smart övervakningssystem för spårväg city i Stockholm.

Vi har även fått förtroendet att i flera projekt leda modellutvecklingen för specifika system till exempel höghastighetsjärnvägen och den utbyggda tunnelbanan.

Tyréns har också utvecklat övervakningssystem med väsentligen bättre prestanda än konventionella kommersiella system. Denna övervakning kan till exempel användas för att få kännedom om underhållsstatus för ett givet system och därmed stöd att utveckla underhållet, vilket i många fall är en mycket mer kostnadseffektiv åtgärd än att införa vibrations- eller stomljudsdämpande åtgärder. Exempel på detta är till exempel övervakning av spårväg city i Stockholm.