Riskanalys av naturvärden för Randviken

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Till ett utvecklingsprojekt i Sollentuna kommun ville Randviken göra en riskanalys av naturvärden inom fastigheten. Randviken anlitade Tyréns för att leverera en riskanalys i form av en Grön Due Diligence.

Med Tyréns kunskap kring naturvärden och metoder för utredning, kunde Randviken göra en riskbedömning och dessutom ta ett miljöansvar. Tyréns levererade ett beslutsunderlag som möjliggör en trygg, förutsägbar och lönsam affär genom att identifiera risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och tydligt påvisa hur dessa kan påverka projektets framdrift och lönsamhet.

En Grön Due Diligence ger ett beslutsunderlag för en trygg, förutsägbar och lönsam affär genom att identifiera risker kopplade till naturvärden.

Fastighetsbolaget fick koll på naturvärdena med en Grön Due Diligence

Slutrapporten innefattade en riskbedömning av marken och en rekommendation för eventuella åtgärder. I rapporten ingick följande områden i bedömningen: Riksintresse Miljöbalken, fornlämningar, vatten, kommunala värden och naturvärden och arter. De risker som identifierades låg till grund för diskussioner med Sollentuna kommun.

- Om en fastighet ska förvärvas för några 100 MSEK, då har man som köpare, eller säljare om man så vill, bra överblick inför förhandling och Due Diligence-process, säger Anna Eriksson hos beställaren Randviken.

Tyréns gjorde en riskanalys av naturvärden, en Grön Due Diligence, för fastighetsbolaget Randviken under våren 2020.

 

Beställare: Randviken