Förbättrad process för SKA och BKA överlämning från detaljplan till genomförande

Göteborg stad gav Tyréns uppdraget att undersöka hur social konsekvensanalys- (SKA) och barnkonsekvensanalysperspektiven (BKA) kan få större genomslag i den byggda miljön.Stadsbyggnadskontoret beställde en utredning av hur SKA och BKA hanteras genom planprocessen och vidare till genomförande.

Sociala konsekvensanalyser (SKA) och Barnkonsekvensanalyser (BKA) har tillämpats inom Göteborg stads planprocesser sedan 2011. Stadsbyggnadskontoret som leder arbetet med att utveckla SKA och BKA har identifierat brister i hur perspektiven förs vidare från planeringsskede till genomförandeskede 

För att undersöka hur SKA- och BKA-perspektiven kan få större genomslag i den byggda miljön gav Stadsbyggnadskontoret Tyréns i uppdrag att utreda hur SKA och BKA hanteras genom planprocessen och vidare till genomförande.

Tyréns genomförde gruppintervjuer, workshop, omvärldsanalys som resulterade i åtgärdsförslag, samt förslag på en ny dokumentationsmall. Utredningen utgjorde ett viktigt beslutsunderlag för staden fortsatta utveckling av arbetssätten för SKA/BKA.