Marknadsförutsättningar och behov av bostäder i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten gav Tyréns i uppdrag till att ta fram ett underlag om marknadsförutsättningar, efterfrågan och behov av bostäder i länet. Bakgrunden är den samhällsomvandling som direkt eller indirekt berör kommuner i Västerbottens län samt behovet av bättre underlag i planeringen för bostadsförsörjningen.

Bostadsmarknaden i Västerbotten består av ett flertal lokala bostadsmarknader med skilda marknadsförutsättningar och det finns stora fördelar att tillhandahålla ett kontinuerligt och jämförbart underlag till kommunerna kring efterfrågan och behov av bostäder. Detta som ett komplement till den data som Boverket sedan 2022 tillhandahåller om vilka hushåll som saknar en rimlig bostad.   

Genom intervjuer med länets kommun, analys av inköpt statiskt och boverkets data tog vi fram en rapport. Denna beskriver marknadsförutsättningar för byggande i länet sett till markandsdjup för nyproduktion, hushållensköpkraft och flyttbenägenhet bland annat. Vi går även igenom hushållens möjlighet att efterfråga utbudet, sett till priser och bostadsstorlekar. Boverkets data används separat för att se vad som går att göra utifrån de uppgifterna. Genom dessa analyser gör vi en bedömning av bostadsbristen i Västerbotten och dess kommuner.   

Läs rapporten Marknadsförutsättningar och behov av bostäder i Västerbotten 

Beställare: Länsstyrelsen i Västerbotten