Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls kommun

Tyréns har hjälpt Åmåls kommun att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som visade på bostadsförsörjningsbehovet fram till 2030. I programmet ingick en bedömning av hur bostadsbehoven kommer att förändras fram till 2030 och rekommendationer för bostadsbyggandet.

Sveriges kommuner har huvudansvaret för bostadsförsörjningen enligt bostadsförsörjningslagen och ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Vid utveckling av bostadsbeståndet i kommunen är det avgörande att tillkommande bostäder matchar bostadsbehovet, både för kommunens befintliga invånare samt potentiella inflyttare.  

En bostadsprognos som bygger på befolkningsprognos

Under 2021 hjälpte Tyréns Åmåls kommun att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som visade på bostadsförsörjningsbehovet fram till 2030, inklusive beskrivning av behoven för de hushållstyper som bedöms blir fler mot 2030, samt rekommendationer för bostadsbyggandet för dessa hushållstyper. 

En framgångsfaktor var att ta fram en hushållsprognos mot 2030 utifrån befolkningsprognosen för att bättre kunna uppskatta behovet av olika typer av bostäder framöver.