Gestaltningsprogram för Tvärförbindelse Södertörn

Under 2018-2020 har Tyréns i samarbetet med Sven A Hermelins och Ahlqvist & Almqvist arkitekter arbetat fram ett Gestaltningsprogram för Tvärförbindelse Södertörn. Programmet beskriver ställningstaganden för gestaltningen av den planerade vägen mellan Masmo och Jordbro i Södra Stockholm.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram som en del i arbetet med vägplanen.
Gestaltningsprogrammet beskriver generella gestaltningsprinciper för olika element i anslutning till vägen exempelvis trafikplatser, tunnelmynningar eller bullerskyddsskärmar. I programmet beskrivs också vägen bit för bit med förklarande planer och illustrationer.

Gladö översikt

Den generella utformningen av vägen kommer att spegla två övergripande karaktärer: urbant och ruralt. En 2 km lång tunnel under Flemingsbergsskogen skiljer de båda karaktärerna åt, där den västra delen planeras att ha en högre grad av stadsmässighet medan den östra delen har en rural och naturpräglad struktur. Vägens ytterslänter har generellt en relativt brant lutning på 1:2 för att hålla vägområdet så smalt som möjligt. Inom vägområdet har ambitionen varit att anläggningen ska präglas av mjuka och anpassade landskapsmodelleringar.

Tvärförbindelsen Södertörn illustration

Gestaltningsarbetet har genomförts tillsammans med andra teknikområden som exempelvis VA och akustik. Arbetet har också utgått ifrån mer övergripande gestaltningsprinciper som togs fram i ett tidigare skede i projektet och från den integrerade landskapsanalysen.

 

Beställare: Trafikverket