Landskap

Välfungerande helhet

Landskapet öppnar och sluter sig. Järnvägar, vägar, stigar och stråk utgör ett nät där människor och djur bor, lever och färdas med olika mål. Landskapet är platsen där en mängd tillgångar och värden möts och behöver vara en fungerande helhet för både människa och djur. Landskapet är grund för god boendemiljö, biologisk mångfald, ekonomisk utveckling och tillväxt i samhället. Infrastruktur i landskapet stärker sambanden mellan urbana miljöer och andra målpunkter. Det skapar förutsättningar för god tillgänglighet med säkra resor och transporter för alla trafikanter. Dessutom tar väl planerad och gestaltad infrastruktur hänsyn till en god boendemiljö och närmiljö, påverkan på natur- och kulturmiljö och klimat. 

Landskapet är platsen där en mängd tillgångar och värden möts.

Tyréns erbjuder allt från landskapsanalys, förstudie och miljökonsekvensbeskrivning till gestaltningsprogram och projektering av bygghandling.

Vi hjälper dig med en rad tjänster inom infrastruktur, till exempel:

  • Stads- och landskapsanalys
  • Utredningar och program
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Visualisering
  • Projektering
  • Kontroll och besiktning