Helhetsplan utemiljö - nya sjukhusområdet i Malmö

Tyréns och White arkitekter fick våren 2016 i uppdrag av Region Skåne att skapa "Helhetsplan utemiljö". Dokumentet är ett styrinstrument för utveckling och gestaltning av nya sjukhusområdets utvändiga miljöer. Gaturum, torg och parkrum, samt områdets integration i staden omfattas av planen. Inför Sveriges Arkitekters prisutdelning på 2023 års Arkitekturgala nominerades Helhetsplan utemiljö för Malmö nya sjukhus till planpriset 2022.

Kommande bygginvesteringar på nya sjukhusområdet medför förändringar i den fysiska strukturen som kommer att påverka stora delar av sjukhusområdet under lång tid. För att möta förändringarna behövs ett helhetsgrepp kring sjukhusets utvändiga miljöer som skapar en tydlig, trygg och enhetlig gestaltning. 

Från visionsplaner till precis detaljering

Dokumentet presenterar utvecklingsstrategier och visioner för utvecklingen och anläggandet av det nya sjukhuset i Malmö (NSM), med planerat färdigställande 2025. Helhetsplan Malmö är ett värdebaserat planeringsdokument med målbilden att uppnå en hälsofrämjande vård i en hållbar stadsutveckling. 

Helhetsplan utemiljö består av tre dokument:

  • Helhetsplan – Beskriver de grundläggande parametrar som planen syftar till att infria. Övergripande planering med Visionsplan för färdigställt NSM (ca 2025) som tar avstamp i Visionsplan 2050.
  • Strategiska projekt – består av fördjupade analyser och en guide till hur man ska utveckla ett antal delområden som berörs under utbyggnaden av NSM.
  • Gestaltningsprogram – innehåller gestaltningsprinciper och manualer för hur området ska utvecklas beträffande gator, torg och platser, grönska i form av takgrönska, fasadgrönska parker och gatuträd, dagvatten och skyfallshantering, kulturmiljö och konst, tillgänglighet och belysning. 

En tydlig, trygg och enhetlig gestaltning.

Trädinventering med målet att bevara grönska

Sommaren 2016 ufördes en omfattande trädinventering på området. Trädbeståndet benämns som en botanisk trädgård där antalet träd ständigt minskar. Trädinventeringen och andra trädrutiner används som grund för beslut om att bevara träd. Eventuell flytt av träd, fällning och skyddsåtgäder vidtas om inget annat alternativ återstår.

Ett team med bred kompetens

I arbetsgruppen ingick ett flertal tvärvetenskapliga kompetenser såsom kulturmiljö, konst, skyfallshantering, trafikplanering och kunskap om läkande grönska. I arbetsgrupper och gemensamma workshops skapades en bred förankring kring målbild och strategier.

 

Helhetsplan utemiljö - ett av fyra nomineringar till planpriset 2022

Inför Sveriges Arkitekters prisutdelning på 2023 års Arkitekturgala nominerades Helhetsplan utemiljö för Malmö nya sjukhus till planpriset.

Juryns motivering:

"Planerna för sjukhusområdet är ett inspirerande exempel på hur stora vårdinstitutioner får möjlighet att expandera i ett centralt läge i staden. Det ger stora fördelar ifråga om tillgänglighet och jämlik vård. Genom att stanna kvar mitt i Malmö, utveckla befintliga sjukhusbyggnader och lyfta det offentliga rummet illustrerar omvandlingen av Malmö sjukhus hållbart stadsbyggande i praktiken."

 

Kund: Region Skåne/Regionservice
Samarbetspartner: White
Illustration och foto: Tyréns, White och Peter Frennesson

Läs mer: Gröna rum och platser för Nya sjukhuset i Malmö