Ekodukt över E6 på Hallandsåsen

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket tagit fram vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad och medverkat med kompetensstöd under byggnation av ekodukt över E6 vid Hallandsås och flertalet andra faunaåtgärder i anslutning till platsen.

Området runt väg E6 på Hallandsåsen erbjuder livsmiljöer åt en mångfald av arter. Där finns rödlistade och hotade arter av insekter, växter, svampar och fåglar och fridlysta grod- och kräldjur. Det finns gott om klövvilt älg, kronhjort, dovhjort och rådjur och mindre däggdjur i en större omfattning på båda sidor om vägen. Väg E6 utgör en kraftig barriär i landskapet i deras rörelser över åsen. Vägen är till stora delar stängslad längs med sträckan men viltrörelserna utgör trots detta en stor trafiksäkerhetsrisk. Projektet syfte var att genomföra åtgärder som minskar denna barriäreffekt och trafiksäkerhetsrisken kopplat till vilt längs med sträckan.

En rörbro med vegetation både på ovansidan och utsidorna

Bron är en rörbro med vegetation både på ovansidan och på båda utsidor för att bron ska passa in i landskapet och förstärka funktionen. Intrycket av att du som trafikant färdas genom en kort tunnel när du passerar under bron gör att landskapet runt omkring blir överordnat vägrummet. En upplevelse av att landskapet läkt ihop vid platsen. På bron finns skärmar på vardera sida som syftar både till att naturligt leda viltet över bron men också skärma av störningar från vägtrafiken. På bron finns flera flertalet miljöer som gynnar faunan till exempel sandmiljöer, stenrösen och död ved. Dispositionen av vegetation och miljöer på bron ska främja viltets rörelser över bron.

Uppdraget har inneburit framtagande av vägplan (2018-2020) samt FFU för totalentreprenad (2019-2020) för en ekodukt samt tillhörande stängslingsåtgärder och anpassningar av befintliga vägportar. Tyréns medverkade även med kompetensstöd till Trafikverket under entreprenadtiden (2020-2021).

Uppdraget och samarbetet präglades av stort förtroende, lyhördhet och engagemang tillsammans med beställare och entreprenör. Samarbetet präglades av en stark teamkänsla. Effektiv kommunikation och en bra gruppdynamik ledde till snabba beslut.