Åtgärdsprogram Riddarfjärden och Ulvsundasjön

Tyréns har mellan 2017 och 2020 haft i uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm att utarbeta två underlag till lokala åtgärdsprogram, ett för att förbättra vattenkvalitén Riddarfjärden avseende ekologisk och kemisk status och ett för att förbättra de akvatiska livsmiljöerna Riddarfjärden och Ulvsundasjön. 

Uppdragen har omfattat:
- Bedöma gällande statusklassificering utifrån stadens miljöövervakning och historiska kartor
- Beskriva i Mälaren förekommande limniska naturtyper och deras ekologiska funktioner
- Bedöma påverkan på livsmiljöer och hydromorfologi
- Föreslå och beskriva åtgärders utformning, genomförbarhet, kostnader och miljönytta
- Urval och prioritering av åtgärder som underlag till ett lokalt åtgärdsprogram
- Workshop för diskussion av relevanta åtgärder för att förbättra akvatiska livsmiljöer

Vilka åtgärder behövs för att nå god ekologisk status i Stockholms vatten?

Beställare: Stockholms miljöförvaltning