Dagvattenutredning vid Krutbruket

Tyréns har gjort en dagvattenutredning med recipientbedömning i samband med att ett område intill Råcksta å i Åkers styckebruk ska omvandlas från skogs- och ängsmark till en ny stadsdel.

Planförslaget gäller ett ca 40 hektar stort område i Åkers styckebruk som idag består av skogs- och ängsmark med ett fåtal byggnader som är bevarade från en tidigare bruksmiljö. På platsen ska en ny stadsdel växa fram med en naturlig koppling till den befintliga tätorten på andra sidan ån.

På grund av närhet till känslig recipient utfördes beräkningar på vattenkvaliteten för bedömning av exploateringens påverkan på MKN (miljökonsekvensnormen). Som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet tog Tyréns fram konceptuella förslag för dagvattenhantering. Förslagen beskriver multifunktionella ytor för översvämningshantering där dagvatten tillåts vara en resurs för gestaltning och lokala lösningar för rening av dagvattnet med fokus på rening där det ger mest nytta för recipienten.

Arbetet genomfördes som del av ett stort uppdrag med många kompetensområden inom Tyréns. Det var ett effektivt och framgångsrikt samarbete med bland andra Tyréns plan- och landskapsarkitekter.

Genom att behandla dagvattenfrågan i ett tidigt skede är det möjligt att genomföra en effektiv klimatanpassning vid ny- och ombyggnad. En noggrann kartläggning av recipienters känslighet i samband med dagvattenutredning gav ett relevant underlag för en kostnadseffektiv dagvattenhantering som även är bra för miljön.

 


Beställare: Brobyholm Fastighets AB