Mikrobiologisk säkerhet vid Görvälnverket i Mälaren

Tyréns har i nära samarbete med Norrvattens utrednings- och processingenjörer genomfört en riskbedömning med QMRA av dricksvattnet vid Görvälnverket för att få fram ett beslutsunderlag för säkerställande av god dricksvattenkvalitet även i framtiden.

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. Mälaren utgör råvattentäkt för Görvälnverket, där hälsosäkert dricksvatten är av högsta prioritet. Mikrobiologisk barriäranalys (MBA), genomförd enligt Svenskt Vattens publikation P112, har visat att den mikrobiologiska barriärhöjden på Görvälnverket avseende bakterier och virus behöver stärkas för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

För att titta närmare på hälsoriskerna valde Norrvatten att sätta upp en QMRA-modell. Sådana har satts upp tidigare, men i den modell som sattes upp under 2020 lades stor vikt vid råvattenförhållanden och platsspecifik information om mikrobiell reduktion i beredningen. I projektet gjordes en statistisk passning av patogenfynd i råvattnet, för att kunna använda dessa i modellen. Risken för genombrottshändelser i olika beredningssteg analyserades, med utgångspunkt i mätresultat för turbiditet, indikatorbakterier och flödescytometri.

Projektet har genomförts av Tyréns i nära samarbete med Norrvattens utrednings- och processingenjörer som tillhandahållit driftdata och bidragit i modelluppsättningen. Resultaten från QMRA-modellen presenteras främst som daglig och årlig infektionsrisk, samt som funktionsjusterade levnadsår (så kallade DALY). För att beskriva hälsorisken i dricksvattnet från Görvälnverket presenterades mått på troligaste och värsta fall-nivåer. Resultaten diskuterades i relation till gränsvärden för vad som kan anses vara acceptabel hälsorisk. QMRA-modellen med tillhörande PM har gett Norrvatten beslutsunderlag för att gå vidare för att ytterligare stärka den mikrobiella barriärverkan på Görvälnverket, vilket initialt görs genom att investera i ökad UV-kapacitet.

 

Beställare: Kommunalförbundet Norrvatten