Tjänster

Brand, risk och säkerhet

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. Vi ser till att alla kan utrymma vid brand, att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor och hjälper till att stärka er förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från skador, olyckor och kriser. Här presenteras några av de tjänster vi erbjuder.

Brandskyddsprojektering

Det byggnadstekniska brandskyddet är en viktig del i byggnader för att säkerställa personsäkerheten samt egendomsskyddet i byggnaderna. Plan...

Industriell riskhantering

En proaktiv och systematisk riskhantering hjälper din verksamhet att identifiera och förebygga risker. Kravet på att utföra en riskbedömning...

Krishantering

Våra vardagsrutiner är i mångt och mycket vår trygghet. När något inträffar, en kris, som stör dessa rutiner kan det få konsekvenser på en o...

Kärnkraftssäkerhet

Det kommersiella kärnkraftsprogrammet har varit under avveckling sedan mitten av 90-talet när den första reaktorn i Barsebäck stängdes ned. ...

Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA)

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundlä...

Riskhänsyn i fysisk planering

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att ta hänsyn till risker som kan leda till olyckor. Genom att ta hänsyn till r...

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning ...

Tunnelsäkerhet

Säkerheten i en tunnel är viktig att beakta för att få en önskad personsäkerhet i tunneln, för att resurserna i projektet används kostnadsef...