Brand, risk & säkerhet

Tunnelsäkerhet

Säkerheten i en tunnel är viktig att beakta för att få en önskad personsäkerhet i tunneln, för att resurserna i projektet används kostnadseffektivt samt för att upprätthålla ett önskat egendomsskydd. Tunnlar utgör ofta samhällskritisk infrastruktur och det är viktigt att de är i drift utan att ge avkall på personsäkerheten.

Vi har byggt en gedigen kompetens inom tunnelsäkerhet.

Som Tunnelhållare eller Byggherre är ni ansvariga att uppfylla samhällets krav på tunnelsäkerhet. Krav ställs bland annat i Transportstyrelsens författning om säkerhet i tunnlar och Trafikverkets Krav- och Råd för tunnelbyggande.

Vi har byggt en gedigen kompetens inom tunnelsäkerhet utifrån vår erfarenhet av infrastrukturprojekt så som Tvärförbindelse Södertörn, Utbyggnad av ny Tunnelbana i Stockholm, Ostlänken, Nya Slussen i Stockholm samt Norrbottniabanan. Utifrån detta kan vi hjälpa er att skapa en kostnadseffektiv anläggning med både god personsäkerhet och god driftsäkerhet. Vi är även aktiva inom branschorganisationen Nordiskt Vägforum:s tunnelutskott (NVF) som syftar till att säkerställa och höja kompetens och kvalitet inom tunnelsäkerhetsbranschen i de nordiska länderna.

Vi kan hjälpa er med:

  • Projektering av tunnelsäkerheten inklusive ex. brandskyddsbeskrivning, riskanalys och säkerhetskoncept
  • Brandförloppssimuleringar med datormodeller
  • Utrymningsanalyser
  • Dimensionering och analys av ventilationssystem med avseende på brand
  • Framtagande av riskanalys avseende tunnelsäkerhet (vägtunnel) eller säkerhetsanalys (järnvägstunnel)
  • LCC (livscykelkostnader) och kostnad/nytto-analys vilka även hanterar åtgärder inom tunnelsäkerhet