Brand, risk & säkerhet

Tunnelsäkerhet

Säkerheten i en tunnel är viktig att beakta för att få en önskad personsäkerhet i tunneln, för att resurserna i projektet används kostnadseffektivt samt för att upprätthålla ett önskat egendomsskydd. Tunnlar utgör ofta samhällskritisk infrastruktur och det är viktigt att de är i drift utan att ge avkall på personsäkerheten.

Som Tunnelhållare eller Byggherre är ni ansvariga att uppfylla samhällets krav på tunnelsäkerhet. Krav ställs bland annat i Transportstyrelsens författning om säkerhet i tunnlar och Trafikverkets Krav- och Råd för tunnelbyggande.

Vi har byggt en gedigen kompetens inom tunnelsäkerhet utifrån vår erfarenhet av infrastrukturprojekt så som Tvärförbindelse Södertörn, Utbyggnad av ny Tunnelbana i Stockholm, Ostlänken, Nya Slussen i Stockholm samt Norrbottniabanan. Utifrån detta kan vi hjälpa er att skapa en kostnadseffektiv anläggning med både god personsäkerhet och god driftsäkerhet. Vi är även aktiva inom branschorganisationen Nordiskt Vägforum:s tunnelutskott (NVF) som syftar till att säkerställa och höja kompetens och kvalitet inom tunnelsäkerhetsbranschen i de nordiska länderna.

 

Vi kan hjälpa er med:

  • Projektering av tunnelsäkerheten inklusive ex. brandskyddsbeskrivning, riskanalys och säkerhetskoncept
  • Brandförloppssimuleringar med datormodeller
  • Utrymningsanalyser
  • Dimensionering och analys av ventilationssystem med avseende på brand
  • Framtagande av riskanalys avseende tunnelsäkerhet (vägtunnel) eller säkerhetsanalys (järnvägstunnel)
  • LCC (livscykelkostnader) och kostnad/nytto-analys vilka även hanterar åtgärder inom tunnelsäkerhet