Analys, strategi & planering

Exploatering och fastighetsutveckling

När mark och byggnader ska planeras och utvecklas berörs många intressenter. Vad som kan byggas och hur det kan genomföras styrs av en komplex juridik. För att lyckas leda ett projekt genom exploateringsprocessen behöver vi ta hänsyn till både hårda och mjuka frågor. Det är viktigt att se till före och efter, process och resultat, vision, mål och genomförbarhet. 

Vi hjälper er med projektledning och uppdrag inom hela plan- och plangenomförande processen.

Tyréns arbetar med exploateringsprocessens alla skeden. Vi kan hjälpa fastighetsägare, byggaktörer, kommuner, myndigheter och andra aktörer från tidiga strategiska skeden till genomförande. Vi arbetar med alla typer av projekt, som till exempel kontor, bostäder, vård, utbildning, industri och grönområden.  

Tidigt i processen kan vårt arbete handla om hur områden eller bebyggda fastigheter kan utvecklas på ett övergripande plan, där en plats förutsättningar inventeras och analyseras för att leda utvecklingen framåt. Under framtagandet av planprogram eller detaljplaner kan Tyréns arbeta som stöd till, eller representant för, byggaktörer, kommuner eller andra sakägare och intressenter. Vår styrka ligger i förståelsen för planeringens olika perspektiv, där vi kan bidra till väl förankrade program- eller planförslag som också är genomförbara. 

Våra verktyg

Några av de verktyg vi använder för att vara med och skapa morgondagens samhälle är: 

  • Hitta den gemensamma visionen, genom till exempel workshops
  • Analysera och föreslå principiella eller projektanpassade processer för arbete och förankring i exploateringsprojekt
  • Planera för genomförbarhet, genom intressentanalys och genom att definiera fysiska, funktionella och ekonomiska gränser
  • Analysera och föreslå hur hållbarhetsfrågor, ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, kan forma utvecklingsförslagen
  • Exploateringskalkyler, från tidigt stöd i vägval till att i senare skeden säkra genomförbarheten för olika projekt
  • Avtal, för att förtydliga exempelvis ansvar, villkor, gränser, rättigheter, tider och ekonomi 

Från övergripande ansvar till specialistutredningar 

Tack vare den breda kompetens som finns inom Tyréns kan vi erbjuda helhetsuppdrag gällande fastighetsutveckling. Vi kan leda arbetet med planering, processer och tillstånd samtidigt som vi utreder och samordnar de sakfrågor som berörs, vilket kan vara allt från klimatberäkningar till kulturmiljöinventering, geoteknik eller konstruktion.  

Vi kan också leverera de enskilda delar som behövs för att driva ett exploaterings- eller utvecklingsprojekt framåt. Det kan röra sig om projekt- eller processledning, framtagande av avtal eller samordning av mobilitetsfrågor mellan kommun och byggaktörer. Genom vår erfarenhet och kompetens ser vi till att svara upp till beställarens förväntningar samtidigt som vi själva känner stolthet över vårt bidrag till utvecklingen av morgondagens samhälle.