Byggnadsvård & kulturmiljö

Antikvarisk sakkunnig

Tyréns byggnadsantikvarier har kunskaper om äldre byggnader och historiska byggnadstekniker, men också om bebyggelse som historiska dokument och dess kulturhistoriska värden. På så sätt kan vi bidra till att vårda och utveckla det byggda kulturarvet.

Vi bidrar till att vårda och utveckla det byggda kulturarvet.

Äldre byggnader besitter ofta ett särskilt kulturhistoriskt värde som är kopplat till byggnadens material, konstruktion och utformning. Dessa kan vara typiska för en tid, plats eller för en särskild typ av byggnad, och på så sätt berätta något tiden då en byggnad kom till. De byggnaderna som omger oss berättar mycket om olika perioder och skeenden i vår historia och är därför viktiga delar av miljön som omger oss.

Många byggnader med särskilt höga värden är skyddade enligt kulturmiljölagen, som till exempel kyrkor och byggnadsminnen, eller ha skyddsbestämmelser i detaljplaner. Tyréns antikvariska kompetenser kan erbjuda förundersökningar, konsekvensbeskrivningar och rådgivning inför förändringar av särskilt värdefulla byggnader likväl som antikvarisk medverkan under arbetets gång. Vi tar även fram vårdplaner och åtgärdsförslag där traditionella material och metoder bevarar både kulturhistoriska och ekonomiska värden.

Vi erbjuder tjänster som:

 • Antikvarisk medverkan
 • Förundersökningar
 • Åtgärdsprogram
 • Vård- och underhållsplaner
 • Konsekvensbeskrivningar
 • Skyddsbestämmelser enligt PBL
 • Byggnadsminnesutredningar
 • Rådgivning i byggnadsvård
 • Färgundersökning
 • Färgsättningsförslag
 • Klimatutredning