Byggnadsvård & kulturmiljö

Kyrkliga kulturmiljöer

Det kyrkliga kulturarvet är i högsta grad ett levande kulturarv och vi hjälper till i processen att bevara, använda och utveckla det. Tyréns har bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av tjänster för kulturmiljön kopplad till våra kyrkor.

Det kyrkliga kulturarvet är i högsta grad ett levande kulturarv och vi hjälper till i processen att bevara, använda och utveckla det. Tyréns har bred erfarenhet av att arbeta med kyrkliga kulturmiljöer.

Kyrkor är komplexa objekt med unika förutsättningar där vi som en av få aktörer kan lösa byggnadstekniska problem i historiska miljöer och konstruktioner. Våra uppdrag kan omfatta skadeinventering, analys och bedömning av byggnaders tillstånd.

I våra kyrkor finns de känsligaste objekten med de högsta kulturhistoriska värdena som kräver särskild behandling. Tyréns konservatorer erbjuder den erfarenhet och kunskap som behövs för bevarandet av värdefulla interiörer och inventarier.

Vi har antikvarisk spetskompetens i frågor som rör kulturmiljölagen och kan vara ett stöd i ansökningsprocesser och framtagande av underlag vid såväl renovering som verksamhetsanpassning.

Tyréns har också särskild kompetens inom det gröna kulturarvet och utför kulturhistoriska utredningar av kyrkogårdar. Vi hjälper beställaren att identifiera hur kulturhistoriska värden kommer till uttryck i miljön när det gäller gravvårdar, bogårdsmurar och medvetet gestaltad vegetation.

Vi erbjuder tjänster som:

 • Stöd i ansökningsprocesser för tillstånd enligt 4 kap. kulturmiljölagen och kyrkoantikvarisk ersättning

 • Antikvarisk medverkan

 • Förundersökningar

 • Åtgärdsprogram

 • Vård- och underhållsplaner

 • Konsekvensbeskrivningar

 • Färgundersökning

 • Klimatutredning

 • Projektering

 • Skadeinventering och utredning

 • Riskanalys och stöldsäkring

 • Restvärdesräddning

 • Entreprenadbesiktning