Hållbarhet

CSRD

När den nya EU-lagen CSRD träder i kraft den 1 januari 2024 blir kraven på hållbarhetsrapportering både förändrade och mer omfattande. Ta chansen att använda den nya vägledande standarden för att öka fokus på organisationens strategiska hållbarhetsarbete. Tyréns konsulter kan hjälpa till att tolka de nya kraven och processleda rapporteringsarbetet.

Förordningen innebär ökade krav på företags hållbarhetsrapportering med syftet att förbättra rapporteringen samt öka transparens och jämförbarhet.
Lagstiftningen innehåller obligatoriska standarder som företag ska följa ESRS – EU Sustainability Reporting Standards samt att det kommer att krävas obligatorisk extern granskning av hållbarhetsinformationen. Ett nytt krav är också att en väsentlighetsanalys ska genomföras utifrån principer om dubbel väsentlighet.

Hur fungerar det i praktiken?

CSRD påverkar hållbarhetsredovisning för stora företag genom att ställa tydliga krav på vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras. Företag måste till exempel rapportera om sina hållbarhetsprestationer på ett standardiserat sätt och använda globalt accepterade ramverk för att göra det.

Tanken med CSRD är, precis som med taxonomi-förordningen, att rapporteringen ska möjliggöra jämförelse över hela den europeiska marknaden. Men syftet med dessa regelverk är ju att styra företag i rätt riktning för att öka takten på omställningen, och möta EU:s strategiska vision om klimatneutralitet till 2050.

Samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (utom noterade mikroföretag) faller under de nya reglerna. Företagen ska ha fler än 250 anställda, ha en nettoomsättning på minst 40 miljoner euro och en balansräkning på minst 20 miljoner euro.

Vi kan stötta med allt från nulägesanalys, till processledning och själva hållbarhetsrapporteringen.

Tyréns kan hjälpa dig med flera olika tjänster kopplat till CSRD:

  • Tolka, tyda och förstå de nya lagkraven genom utbildning, workshops och rådgivning.
  • Kartlägga befintligt hållbarhetsarbete och befintlig data för att sedan anpassa material och arbetssätt till de nya kraven.
  • Olika typer av analyser som blir grunden för rapporteringen. Till exempel dubbel väsentlighetsanalys, riskanalys och GAP-analys för att identifiera vad som behöver utvecklas. 
  • Stöd med insamling och bearbetning av data samt beräkningar och analys.
  • Processledning och samordning. Samla en intern arbetsgrupp som behöver vara involverade i arbetet. 
  • Framtagning av texter och layout till hållbarhetsrapporten.

 

Behöver du hjälp?
Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig att göra rätt.