Hållbarhet

Rapportering EU:s taxonomi

EU:s taxonomi är ett sätt att styra det finansiella kapitalet mot hållbara investeringar med slutmålet att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Tyréns har lång erfarenhet av hållbarhetsrapportering och hjälper våra kunder att förbereda sin taxonomirapportering (EU:s taxonomi). 

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi (taxonomin) är ett verktyg för att bestämma vilka aktiviteter som kan klassas som hållbara. Taxonomin är den första punkten i ett större paket med lagstiftning från EU som kallas ”EU:s gröna giv”. Syftet med EU:s gröna giv är att styra det finansiella kapitalet mot hållbara investeringar och därigenom nå klimatneutralitet år 2050.


Vad säger taxonomin?

För att en aktivitet ska klassas som hållbar enligt taxonomin måste den ge ett väsentligt bidrag till något av följande miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vidare får aktiviteten inte orsaka någon betydande skada (s.k. ”Do No Significant Harm”, DNSH) mot något av de andra miljömålen. Ytterligare ett krav är att aktiviteten måste uppfylla minimistandard inom social hållbarhet.
I dagsläget finns endast kriterier för de två första miljömålen, dvs de mål som är kopplade till klimatförändringar. Kriterier för miljömål 3-6 beräknas komma under 2023 och 2024.

EU:s taxonomi ska ge ökat fokus på hållbara investeringar.

Vem berörs av taxonomin?

Börsnoterade företag med fler än 500 anställda berörs i dagsläget av taxonomin. Notera dock att ett nytt direktiv inom EU:s gröna giv är under införande, CSRD Direktivet. I och med detta kommer nivån för antal anställda att sänkas och fler företag kommer då att beröras.

Taxonomin har, i en första fas, tagits fram för de sju näringsgrenar som bedöms ha störst miljöpåverkan, för att senare kunna utökas till andra näringsgrenar.

Näringsgrenar som berörs i första steget är:

 • Bygg- och fastighetsverksamhet
 • Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • Tillverkningsindustri
 • El, gas, ånga och luftkonditionering
 • Vatten, avlopp, avfall och tillhörande sanering
 • Transport och logistik- och kommunikationsteknik

 

Vad krävs av företagen?

Företag som berörs av taxonomin måste beskriva hur väl de uppfyller taxonomin i deras hållbarhetsrapport för 2022. Omsättning, Capex (investeringskostnader) och Opex (driftkostnader) som omfattas av taxonomin ska rapporteras. Fler krav på redovisning kommer sedan successivt börja tillämpas från 2023.

Behöver du hjälp?

Tyréns har lång erfarenhet av hållbarhetsrapportering och vägleder flera av våra kunder i arbetet att förbereda sin taxonomirapportering. På företaget finns även experter inom energi, klimat, fastighetsutveckling, avfallsplanering med flera tekniska områden som gör att vi enklare kan stötta kunderna i bedömningen av vad som behöver rapporteras.

Hör av dig till vårt expertteam i taxonomi så hjälper vi dig.