Landskap

Vårdmiljöer

Tyréns har bred erfarenhet av vårdmiljöer inom flertalet kompetensområden och tjänster. Inom landskapsarkitektur har vi både erfarenhet av tidiga planeringsskeden, gestaltning och projektering av anläggningar kring vårdbyggnader och inom sjukhusområden. Ofta samarbetar vi med kollegor från andra discipliner i uppdragen.

Naturen och våra gröna uterum har läkande effekt på människan och är därför ett viktigt fundament i våra vårdmiljöer. Gröna vårdmiljöer, bevarade och formade med eftertanke, är läkande och är betydelsefulla både för vårdtagare, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag från våra beställare inom vårdmiljöer:

  • Gestaltning och projektering av utemiljöer till vårdanläggningar
  • Utveckling av de gröna miljöerna runt vårdanläggningar och sjukhusområden
  • Utemiljöer till vårdanläggningar för personer med särskilda behov

Gröna vårdmiljöer är viktiga för vårdtagare, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Sjukhusområden

Sjukhusområden är komplexa miljöer där orienterbarhet, tillgänglighet och framkomlighet är i stort fokus vid utformning. Det är viktigt att utemiljöerna bidrar till en upplevelse av trygghet och lugn. Därför är den läkande grönskan mycket viktig som fundament och byggstenar i vårdmiljöer.

Viktigt är också att skapa en positiv upplevelse genom igenkänning och omhändertagande. Värden som skapas genom bevarande och utvecklande av grönska och kulturmiljöer och formandet av en anläggning som möjliggör en god drift och ett bra underhåll. Sjukhusmiljöerna har en särskild komplexitet när det gäller infrastruktur och det krävs därför kunskap om anläggningsteknik för de gröna värdena.