Gröna rum och platser för Nya sjukhuset i Malmö

I uppdraget ingår för landskapsarkitektur på Tyréns framtagande av gestaltning och bygghandling för platser och gröna rum i anslutning till två nya byggnader som uppförs på befintligt sjukhusområde.

Tyréns har under flera år arbetat med mark- och VA-frågor inom NSM och sedan 2017 har även gestaltningsarbetet varit en viktig pusselbit i utformningen av den yttre miljön. Helhetsplanens gestaltningsprogram utgör ett kontinuerligt stöd under gestaltningen.

I uppdraget har gestaltning och detaljprojektering av gator, torg och gröna vistelsemiljöer i anslutning till nya vårdbyggnader på det befintliga sjukhusområdet i Malmö ingått. I en komplex och tätt bebyggd miljö med omfattande befintlig och ny infrastruktur, såväl ovan som under jord har fokus legat på att skapa välkomnande miljöer för dem som söker sig hit. Det har varit prioriterat att få till så många gröna platsbildningar som möjligt, för att möta önskemål om rekreativa miljöer som även ger förutsättning för biologisk mångfald. Funktionalitet och tillgänglighet har löpt som en röd tråd i arbetet att formge utemiljön.

Senaste deluppdraget är gestaltning och framtagande av bygghandling för ny park i anslutning till sjukhusets nya vårdbyggnader. Parken utgör en viktig rekreativ miljö i det ombyggda sjukhusområdet. Stort fokus har legat på att skapa en inbjudande miljö att vistas i samtidigt som den möter högt ställda krav på tillgänglighet och orienterbarhet. Genom att anlägga ängar och biotopåtgärder som stenrösen och insektshotell möter parken också kraven på ökad biologisk mångfald.

Illustration: Gestaltningsförslaget är i systemhandlingsskedet och slutlig gestaltning kan komma att förändras.

Precis som i Helhetsplanen är White underkonsult till Tyréns och kollegorna skapar team i arbetet med gestaltningen av den yttre miljön inom NSM.