Coinplace - Design för multifunktionella byggnader

Coinplace är ett forsknings- och innovationsprojekt som Tyréns initierat och drivit med stöd av bland andra Energimyndigheten. Kort och gott handlar det om att byggnader ska användas i högre grad för att skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Nya arbetsmönster i spåren av pandemin

Innebär att allt fler kontor underutnyttjas. Dessutom står till exempel skolbyggnader tomma under många lovveckor och helger. Med detta som utgångspunkt har innovationsprojektet Coinplace tittat närmare på hur vi kan bli bättre på att använda befintliga byggnader och planera nybyggnation så att det snabbt och smidigt går att skifta användningsområde.

Projektet har bedrivits med stöd av Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag, Sven Tyréns Stiftelse, RISE, samt de kommunala fastighetsbolagen i Strängnäs och Tyresö. Genomförandet ägde rum mellan januari 2020 och mars 2022.

Vad var projektets slutsatser?

FoI-projektet har bland annat resulterat i tre tjänster, läs mer längre ner, som riktar sig till både privata fastighetsägare och kommuner som har ett behov av stöd i processen mot att etablera ett samnyttjande. Genom att identifiera utmaningar samt lösningar hjälper Tyréns olika aktörer att börja använda sina byggnader mer multifunktionellt och på så sätt öka delningen av sina lokaler. Nu arbetar Tyréns för fullt med att implementera de nya kunskaperna i verksamheten och för att kunna hjälpa kunder att bli bättre på samnyttjande. Behovet av att förändra lokaler och deras användning kommer att vara stort nu och framåt.

Fler och fler upptäcker fördelarna med multifunktionell design men det finns fortfarande tydliga utmaningar, både när det gäller själva investeringen och ur ett längre perspektiv. Det finns stor potential och mycket att vinna på att öka nyttjandegraden i byggnader, både ekonomiskt, resursmässigt men framförallt ur ett hållbarhetsperspektiv. Fastighetsbranschen står för stor klimatpåverkan både vid byggandet och under driften, och om vi kan undvika att byggnader behöver rivas eller att nya behöver byggas genom samnyttjande har vi kommit en lång väg. Men det är ett helt nytt tankesätt när det gäller byggnation, så invanda beteenden måste förändras. Tydliga beslutsunderlag och att kunna visa på lyckade exempel är viktiga för att få igång en förändring inom byggnadssektorn.

Inom projektet har problem- och hinderkartläggning gjorts för att kunna förekomma vad som förhindrar samnyttjande och multifunktionalitet från att fungera. Projektet har sett att byggnadstekniska utmaningar och hinder kan ofta lösas, men att det behövs mer fokus på samsyn och att representanter för de olika verksamheterna involveras i ett tidigt stadium i planeringen - även nuvarande hyresgäster. Projektet har även identifierat många indirekta incitament för samnyttjande, utöver de kanske mest uppenbara nyttan i form av hyresintäkter.

Projektet har identifierat många indirekta incitament för samnyttjande, utöver de kanske mest uppenbara nyttan i form av hyresintäkter.

Tre tjänster som kan hjälpa

Syftet med projektet Coinplace var att främja en stadsutveckling där byggnader används till flera ändamål. Fokus var att identifiera de hinder som motverkar samnyttjande av lokaler och skapandet av fler multifunktionella fastigheter samt att överkomma dessa hinder. Projektet har utvecklats tre olika tjänster  för att lösa de olika utmaningarna som aktörer möter vid samutnyttjande.

Tjänsterna passar både privata fastighetsägare och kommuner. Den funkar för primär hyresvärd och/eller sekundär hyresvärd. Den som vill initiera ett samnyttjande av en lokal/byggnad och behöver hjälp i starten, helt enkelt.

Gemensam målbild för samnyttjande  - motverkar sannolika målkonflikter och utmaningar som samnyttjande kan innebära. En kick-start i arbetet som säkerställer att alla sen arbetar åt samma håll och möjliggör proaktivt arbete för att lösa utmaningar.

Föreställ er hur ni i en serie workshops vägleds i att diskutera samnyttjandets möjligheter och utmaningar. Frågan om varför ni vill samnyttja är central, och aktörernas likheter och olikheter vad gäller drivkraft och målsättning synliggörs. Förhoppningen är att nå en samsyn om en gemensam målbild, som under framtagandet dessutom stresstestats för att motverka sannolika målkonflikter och utmaningar som dyker upp längs vägen.

Läs mer

Kostnadsnytto-analys inför samnyttjandebeslut
Minskar fastighetsägares osäkerhet inför beslut om samnyttjande av lokaler och visar på det långsiktiga värdet av att samnyttja.

Med en kostnads-nytto-analys får man en tydlig bild av för- och nackdelar med samlokalisering i en specifik fastighet, vilket underlättar beslutet att hyra ut en befintlig lokal till ytterligare hyresgäst(er). Analysen tar även hänsyn till det långsiktiga samhällsekonomiska värdet, som tex en tryggare miljö runt fastigheten, vilket tydliggör incitament för samnyttjande och gör det lättare att övertyga de involverade parterna - något som ofta är nödvändigt men svårt.

Läs mer

Coinplace 24/7 optimering av lokaler
Ett multidisciplinärt team ser till att lokalerna optimeras byggnadstekniskt för en högre användningsgrad utifrån ett helhetsperspektiv.

Tjänsten passar både för primära hyresgäster som vill hyra ut till sekundära hyresgäster och även till den som vill initiera en högre användningsgrad och optimera sina lokaler både fysiskt och ekonomiskt samt behöver stöd i tillvägagångssätt och know-how.

USP:en är att ta hand om flera aspekter samtidigt. Tjänsten ser till att dina lokaler optimeras för en högre användningsgrad utifrån ett helhetsperpektiv. Lokalernas byggda förutsättningar granskas utifrån ett tekniskt funktionsperspektiv och tillhörande lagkrav. Användningsgrad och typ av utrymmen analyseras och lämpliga målgrupper kartläggs.

Läs mer

Slutrapporten hittar du här: Coinplace - Design för multifunktionella byggnader

Läs en nyhet om projektet Coinplace

Läs mer hos Energimyndigheten