Projekt

Vatten

Tyréns är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag.

Dagvattenutredning vid Krutbruket

Tyréns har gjort en dagvattenutredning med recipientbedömning i samband med att ett område intill Råcksta å i Åkers styckebruk ska omvandlas från skogs- och ängsmark till en ny stadsdel.

Vägval vid VA-utbyggnad

Tyréns har fått i uppdrag att beskriva ett antal huvudalternativ för utbyggnad av VA och belysa de konsekvenser olika vägval innebär.

Avloppsreningsverk i Borås

För att säkra stadens möjligheter för fortsatt expansion har Borås Stad behov att få underlag för beslut om placeringen av ett nytt avloppsr...

Dagvattenutredning Bergs gård

Utredningen föreslår att växtbäddar av olika slag anläggs för att tillgodose kommunens krav på att 10 mm avrinning ska samlas upp, fördröjas...

Viksjö dagvattenpark

Ny park och minskad risk för översvämningar vid Bällstaån. Tyréns har på uppdrag av Järfälla kommun gjort utredningar och programförslag för...

Åtgärdsprogram Riddarfjärden och Ulvsundasjön

Tyréns har mellan 2017 och 2020 haft i uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm att utarbeta två underlag till lokala åtgärdsprogram, ett f...

Mikrobiologisk säkerhet vid Görvälnverket i Mälaren

Tyréns har i nära samarbete med Norrvattens utrednings- och processingenjörer genomfört en riskbedömning med QMRA av dricksvattnet vid Görvä...

Foto som visar en damm med skog och vass.

Simulerade dammhaverier hjälpte dammägare förstå konsekvenser vid haveri

Tyréns simulerade dammhaverier ger dammägaren en överblick över tänkbara konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att skapa beredskap inför dessa.

Flygfoto över dammanläggning vid Kristineberg

Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering grund för säkrare gruvdammsanläggning

Tyréns dammsäkerhetsutvärdering vid Kristineberg gav Boliden Mineral AB rekommenderade åtgärder både inom det organisatoriska kopplat till d...