Simulerade dammhaverier hjälpte dammägare förstå konsekvenser vid haveri

Tyréns simuleringar gav Boliden Mineral AB en överblick över tänkbara konsekvenser av ett dammhaveri och vilka åtgärder som behövs för att skapa beredskap inför dessa.

Dammar runt om i världen dämmer in väldigt stora volymer vatten samt restprodukter från gruvindustrin. Beroende på hur allvarliga konsekvenser som bedöms uppstå vid ett haveri behöver anläggningen leva upp till olika säkerhetskrav. Det gäller bland annat hur stor tillrinning som anläggningen ska kunna avbörda utan att nivån stiger över en bestämd nivå.

Genom att använda hydrauliska simuleringsprogram kunde Tyréns visa vilka vattendjup och vattenhastigheter som riskerar att uppstå vid ett haveri. Detta är extra viktigt i anslutning till känsliga objekt som vägar och hus men även miljön kan påverkas. Vid simuleringen tas även hänsyn till påverkan på samhällsviktig verksamhet, elförsörjning och kulturvärden.

Från resultaten kunde Boliden Mineral AB både se vilken klassificering och vilka krav som anläggningen föreslås leva upp till samt använda resultaten för beredskapsplanering för eventuella dammhaverier.

 

Beställare: Boliden Mineral AB