Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering grund för säkrare gruvdammsanläggning

Tyréns dammsäkerhetsutvärdering vid Kristineberg gav Boliden Mineral AB rekommenderade åtgärder både inom det organisatoriska kopplat till dammsäkerhet och vilka arbeten på dammanläggningen som bedöms behövas.

Dammanläggningar behöver regelbundet kontrolleras för att säkerställa att dammens funktion, instrumentering, stabilitet och säkerhet är tillfredställande.

I uppdraget åt Boliden Mineral AB bidrog Tyréns med multidisciplinär kompetens inom områdena fyllningsdammar, betong, miljö, geologi, hydrologi och hydraulik.

Inom denna utvärdering kontrollerades även tidigare utförda beräkningar för till exempel avbördningsförmåga och vilka vattennivåer som kan belasta dammen med hänsyn till både extrem nederbörd samt vindpåverkan. Ett stort värde för Boliden Mineral AB var att vi även såg över om deras anläggning svarar mot aktuella krav.

Under besöket vid anläggningen kontrollerades eventuella skador och slitage på utskov och anläggningen i stort. Även instrumentering kontrollerades för att säkerställa att de ger korrekta värden. Utan detta riskerar säkerhetsantaganden bli felaktiga.

 

Beställare: Boliden Mineral AB