Brand, risk & säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete ska därför bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Det systematiska brandskyddsarbetet bygger på en genomgång av brandskyddet i byggnaden samt organisationen som ska nyttja den. Dokumentation ska upprättas som visar byggnadens förutsättningar, organisationen kring brandskyddet, rutiner vid brand, vad som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska genomföras, vilka utbildningar anställda ska genomgå, hur dokumentationen ska följas upp samt ett antal övriga dokument som rör brandskyddet. Detta görs för att klargöra brandskyddsorganisationen, underlätta kontroller av brandskyddet, uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet vilket även är lagstiftat.

Byggnadens komplexitet och verksamheten bestämmer omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet

Vi kan hjälpa er med att upprätta ett komplett systematiskt brandskyddsarbete, oberoende av verksamhet. Vi har även möjlighet att integrera detta med er övriga förvaltning och skapa innovativa lösningar med hjälp av av BIM och IoT.

Byggnadens komplexitet och er verksamhet bestämmer omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet. En större komplex industri med hög riskbild kräver ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete än en mindre butik. Vi erbjuder även utbildningar inom grundläggande brandskydd samt systematiskt brandskyddsarbete.