Igulsberget – tillståndsprocess för vindkraftspark i Härjedalen

Med erfarenhet från hela processen, från tidiga utredningar och fram till byggskede och driftsättning, hade Tyréns god förståelse för projektens utmaningar kopplat till tillståndsprocessen för vindkraftsparken Igulsberget.  

Vindkraftsparken på Igulsberget i Härjedalen, med 24 vindkraftsverk, kommer att bidra till att möta det ökade energibehovet i Sverige och omställningen till fossilfri industri.  

Tyréns hade i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser, för den nya vindkraftparken. Inom projektet har Tyréns konsulter hjälpt till med strategisk rådgivning i samråds- och tillståndsprocessen och genomfört ett stort antal utredningar, såsom artskyddsutredning, rennäringsanalys, landskapsbildsanalys, skuggberäkningar, hydrologiutredning och transportanalys. Utredningarna utgjorde underlag till Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som Tyréns tog fram till ansökan om miljötillstånd. 

Igulsberget vindkraftspark besök

Praktisk erfarenhet från start till mål

Med Tyréns styrka att arbeta från tidiga skeden och byggskeden, fram till driftsättning och besiktning kunde vi kvalitetssäkra och effektivisera projektet där resultatet från respektive utredning kunnat integreras i hela projekteringsarbetet. Det blev tydligt för kunden vad Tyréns förslag på kartor för vägar och annan nödvändig infrastruktur innebar i praktiken. 

Vindkraftsprojekt är förenade med många, inte sällan motstående, intressen. Till samrådsträffar med intressenter, skapades visualisering av projektet genom fotomontage och 3D-film i Tyréns visualiseringsverktyg Tyrengine. Det gav möjlighet för närboende att se vindkraftverken i sin miljö från olika vinklar och avstånd.   

Tyréns som trygg partner 

Tyréns spetskompetens och grundläggande förståelse för de krav som ställs på vindkraftsanläggningar och att samordna geoteknisk data i alla delutredningar gör oss till en trygg partner i vindkraftsprojekt.