Ansökan om undersökningstillstånd för havsbaserad vindkraft

Tyréns fick i uppdrag att ta fram ett underlag, enligt Kontinentalsockellagen, för tillståndsansökan att undersöka förutsättningarna att etablera havsbaserad vindkraft. Uppdraget omfattade fem potentiella vindkraftsparker.

Inför tillståndsansökan av en havsbaserad vindkraftspark behöver platsens förutsättningar undersökas. För att få göra dessa undersökningar krävs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tyréns tog fram underlaget för tillståndsansökningarna för att utforska kontinentalsockeln.   

Underlaget som Tyréns tog fram omfattade teknisk beskrivning av planerade undersökningar, beskrivning av platsens förutsättningar och planerade skyddsåtgärder samt bedömning av förväntad miljöpåverkan kopplad till planerade undersökningsmetoder.  

Tidseffektivt samarbete  

Ett dynamiskt samarbete med beställaren i uppdraget var en framgångsfaktor. Täta avstämningar och korta beslutskedjor möjliggjorde snabb anpassning av arbetet och att på ett effektivt sätt kunna möta beställarens behov.   

Eftersom en mindre grupp arbetade med samtliga projekt var kontaktvägarna korta, vilket gjorde det enkelt att fördela arbete och hålla samtliga projektmedlemmar informerade. Detta möjliggjorde att arbetsprocesser från första vindkraftsparken kunde appliceras på resterande uppdrag och tidseffektivt arbete med två områden parallellt med varandra.    

– Tyréns har varit en bra partner till oss vid framtagandet av miljöbedömning och teknisk beskrivning för de tillståndsansökningar som vi har lämnat in för att kunna få utforska kontinentalsockeln – ett viktigt första steg i arbetet med att utföra alla nödvändiga bottenundersökningar för en framtida tillståndsansökan för våra havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Daniel Bergvall, Project Manager, Landinfra Energy.