Vindkraftpark Stöllsäterberget

Tyréns fick uppdraget att göra den geotekniska undersökningen, konstruera fundamenten, undersöka befintliga vägars bärighet och i byggskedet att verifiera bärigheten för förstärkta och nybyggda vägar och kranplaner samt utföra schaktbottenbesiktningar. Vindkraftparken Stöllsäterberget är en vindkraftpark i Värmland och Dalarna och består av nio vindkraftverk.

Geoteknisk undersökning 

Syftet med den geotekniska undersökningen var att undersöka jord-, berg- och grundvattenförhållanden för att ta fram indata till design av fundamenten för vindkraftverken. Georadarundersökningar (GPR) användes för att ta reda på i vilken nivå bergytan låg i lägen för planerade vägar, kranplaner och vid transformatorstationer. Den informationen är bra att ha när nivån på vägar och kranplaner ska projekteras så att massbalans kan uppnås utan att det behövs för mycket sprängningsarbete. Dessutom utfördes mätningar med tung fallvikt på de befintliga vägarna in till parken från väg E45 för att vi skulle kunna bedöma behovet av att åtgärda dessa vägar så att de skulle klara alla kommande tunga transporter. 

3D-projektering

Fundament med tillhörande armering modellerades i 3D i Revit. I uppdraget modellerades inte bara statisk armering in utan även all montagearmering. Att modellera i 3D är en förutsättning för att se att inritad montagearmering fungerar. 
 
Det är mest kostnadseffektivt att använda bergförankrade fundament. I Stöllsäterberget ligger berget förhållandevis nära markytan men i några fall låg berget längre ned. Genom att räkna hem en undergjutning som var 2,2 m hög kunde vi använda bergförankrade fundament på alla platser. 

Stölsäterberget fundament

Begränsa åtgången av betong

En utmaning med bergförankrade fundament är att dimensionera dem enligt balkteori då de oftast kan beskrivas som små och tjocka fundament. Genom att hålla längd/höjd- förhållandet inom ramen för balkteori kunde vanliga FEM-program användas för dimensionering av armeringen. Det gjorde även att åtgången av betong kunde hållas nere då fundamentets tjocklek begränsas.

Besiktning med drönare för att verifiera kvalitet

I byggskedet besiktades alla schaktbottnar för att verifiera att resultatet från den geotekniska undersökningen överensstämde med verkligheten och att berget höll den kvalité som fundamentsdesignen var baserad på. Vi kontrollerade även att bergrensning gjorts i enlighet med instruktionerna från konstruktören samt att schaktgropen hade ett dräneringsutlopp. Att bergets geometri uppfyllde kraven för bergsförankring, dvs. att bergets överyta kring fundamentet inte låg under grundläggningsnivån. Vid schaktbottenbesiktningarna användes drönare för att dokumentera de större strukturerna i berget från ovan.

Slutligen kontrollerades infartsvägen till parken samt alla vägar och kranplaner inom vindkraftparken med tung fallvikt för att säkerställa att de skulle hålla för kommande tunga transporter och lyftkranar.