Vindkraftspark Kölvallen - geotekniska och geologiska undersökningar i byggskedet

Tyréns fick i uppdrag att utföra geotekniska och geologiska undersökningar inför grundläggningen av 42 vindkraftverk för Kölvallens vindkraftspark.

Syftet med de geotekniska och geologiska undersökningar, på uppdrag av Arise, inför grundläggningen av vindkraftverken var att undersöka jord-, berg- och grundvattenförhållanden genom borrkärnekartering samt jord- och bergsonderingar. Detta för att kunna bestämma vilken typ av fundament som kan användas och vilken nivå de skulle stå på.

Kölvallen vindkraftspark artikelbild

Tyréns hjälpte även till med geologiska analyser inför öppnande av en bergtäkt inom Kölvallens arbetsområde, samt utförde geotekniska undersökningar och gav rekommendationer för grundläggningen av ställverket som byggdes inom Kölvallens område.  

Ytterligare uppdrag vid byggskede 

Från 2022 fram till 2024 har Tyréns fått uppdraget av Svevia AB att vara delaktiga under hela byggskedet av vindkraftsparken.  

Uppdraget innebär att räkna på en Active Design av 40 km gamla och nybrutna vägar, kranplaner och andra etableringsytor. Detta görs genom att beräkna hur tjock överbyggnaden för vägarna ska vara, beroende på vilket material som ligger under. Vägen kommer att designas utifrån om den ska byggas över en myr, över berg eller på jord. Med hjälp av Active Design kan entreprenören optimera materialåtgången för byggnationerna.  

Dessutom utförs geotekniska och geologiska schaktbottenbesiktningar för alla 42 fundamentslägen samt tester av bärigheten på alla vägar och kranplaner inför slutbesiktning av hela parken. 
 
Under hela perioden för byggskedet finns Tyréns experter tillgängliga för att stötta vid frågeställningar och funderingar som kan uppstå från entreprenören, anläggningsarbetare eller tredjepartsgranskare.  

Tyréns är tillsammans med kunden ute på plats i byggskedet vilket ger extra förståelse för varandras kunskaper och expertområden, vilket i sin tur leder till optimering av till exempel masshantering och transporter under hela byggskedet. Det skapar också en trygghet och effektivitet så att inte produktionen står still.