Trafik

Trafikanalys för alla trafikslag

Tyréns genomför trafikanalyser med hjälp av olika trafiksimuleringsmodeller för att bättre förstå effekterna av förändringar på existerande och nya trafikområden. Våra simuleringar kan avse mindre trafiksystem eller omfattande prognosmodeller för hela städer eller kommuner.

I samband med en trafikplan eller större planerade förändringar av infrastrukturen inom en stad, kommundel eller region görs ofta en trafikprognos. Prognosen används för att få en uppfattning om hur planerade åtgärder tillsammans med nya exploateringar och framtida trafikförändringar förändrar påverkar området i stort.

Med hjälp av olika trafiksimuleringsmodeller får vi bättre förståelse av effekterna av förändringar på existerande och nya trafikområden.

Vi arbetar med VISEM (trafikalstringsmodell) och VISUM (nätutläggningsmodell) som tillsammans utgör en fullständig 4-stegmodell med trafikalstring, områdesfördelning, färdmedelsfördelning och färdvägsval.

För mer detaljerade analyser av en trafiksituation använder vi oss av VISSIM som modellerar alla typer av trafiknät oavsett komplexitet. VISSIM används vara i samband med ombyggnader eller nyexploateringar eller analysera förbättringsmöjligheter i befintliga system av korsningar.

Vi hjälper dig med allt inom trafikanalys, till exempel:

  • Prognosmodeller
  • Mikrosimuleringsmodeller
  • Kapacitetsstudier
  • Framkomlighetsstudier
  • Signaloptimering
  • Fotgängarsimuleringar