Supercykelstråk – från brister till åtgärder

Skånes viktigaste cykelinfrastruktur ska uppgraderas till supercykelstråk och Tyréns fick uppdraget av Region Skåne att inventera de tänkta cykelstråken för att beskriva alla deras brister och komma med förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsuppskattningar.

Inventeringarna tog sin utgångspunkt från Region Skånes Koncept för supercykelstråk i Skåne som tagits fram tillsammans med berörda kommuner. Konceptet beskriver vad som utmärker supercykelstråk och vad som krävs för att de ska nå upp till de högt ställda kraven. Supercykelstråk kan liknas vid vad Bus Rapid Transit är för kollektivtrafiken. Stråken ska fungera som huvudleder där all korsande trafik har väjningsplikt och det ska vara tillräcklig bredd för både möte och omkörning. De ska dessutom ha hög komfort och vara trafiksäkra samt inte minst gå mellan betydande målpunkter. Cykelstråk ska inte bara anläggas där det är lätt utan där de gör som störst nytta.

Supercykelstråk ska fungera som huvudleder där all korsande trafik har väjningsplikt.

Automatiserat arbetsflöde för en effektiv leverans

Både det stora antalet bilder som togs vid inventeringarna och alla brister och åtgärdsförslag hanterades i ett delvis automatiserat arbetsflöde. På det sättet kunde Tyréns genomföra leveransen effektivt och med hög kvalitet. Genom att publicera resultatet på Arcgis online kunde dialogen med både beställaren och berörda väghållare ske enkelt då alla fick samma tillgång till bristbeskrivningar, åtgärdsförslag, foton och ortofoton.

 

Beställare: Region Skåne