Trafiksäkerhet i fokus för Väsjöns mobilitetshus

Intill sjön Väsjön i Sollentuna kommun planeras det för cirka 4 500 bostäder med skola, idrotts-/gympahall, dagligvaruhandel och service. Originalplanen innefattade dessutom garageplatser under husen, men den gamla sjöbotten satte stopp för detta; alternativet blev ett mobilitetshus i närheten av skolan, där all boendeparkering från området ska samlas. Tyréns upphandlades av Sollentuna kommun för att utreda trafiksituationen avseende trafikflöden, säkerhet kring skolan och förutsättningar för mobilitetshuset för att säkerställa en bra trafiksituation.

Den ursprungliga placeringen av mobilitetshuset var i anslutning till den tänkta skolan och idrotts-/gympahallen och ett stort fokus har därmed lagts på trafiksäkerhet för att säkerställa en trygg skolväg för områdets skolbarn men även på trafikflöden som uppstår i området.

Utredningen visade att den planerade utplaceringen riskerade att skapa allvarliga konflikter mellan barnens skolväg och trafiken till och från mobilitetshuset. Det fanns också en risk att korsningen intill mobilitetshuset under vissa timmar skulle bli hårt belastad då både bilar, bussar och godstransporter skulle passera. Tyréns ombads därför i ett senare skede att pröva trafikala effekter av olika varianter där mobilitetshuset delades upp till två lägen. Uppgiften var bland annat att komma fram till den fördelning av antalet p-platser vid dessa två lägen som skulle möjliggöra fungerande trafikflöden i hela området, samt en bra och trafiksäker lösning för gående, med särskilt fokus på skolbarnen.

Det första mobilitetshuset i området beräknas vara på plats i samband med att bostadsetapp 2 i Väsjö torg färdigställs.

 

Beställare: Sollentuna kommun