Miljö & klimat

Grönplanering

Grönplanering handlar om bevarande och utvecklande av naturmiljö och biotoper och är en viktig beståndsdel i samhällsplanering. Grönplanering tar hänsyn till ekosystem och naturvärden för att förvalta och integrera dem i befintliga områden och nyexploatering. Tyréns har mångårig erfarenhet av att hjälpa industrier, kommuner, fastighetsbolag, myndigheter och organisationer med ekologiska utredningar för skydda och utveckla land och vattenmiljöer och utarbeta en genomtänkt grönplanering.

Ekologiska utredningar innefattar inventeringar, analyser och åtgärdsförslag som blir underlag till en grönplaneringen. Grönplaner är i sin tur underlag i miljöplanering och planarbetet som innefattar översiktplaner, detaljplaner och tillhörande miljökonskevensbeskrivning (MKB).

Det är värdefullt att tidigt peka ut områden med potential att leverera ekosystemtjänster i till exempel en ny stadsdel. Vi arbetar med till exempel dagvattenhantering som även kan gynna biologisk mångfald och gröna strukturer i bebyggelsekvarter där grönskan bidrar till ett bättre mikroklimat. Arbetet bedrivs gärna tillsammans med landskapsarkitekter.

Vi kan göra bedömningar utifrån kartmaterial och flygfoton och fältbesök för att tidigt se om det finns behov av lokaliserings- eller utformningsanpassningar i ett projekt. Utifrån upprättat underlag kan vi rekommendera åtgärder som skyddar befintliga naturvärden eller skapar nya. Våra fältbedömningar utgör basen till trovärdiga konsekvensbedömningar gällande naturmiljön.